Slogan
  • Chiến Binh
  • Phù Thủy
  • Tiên Nữ
  • Chúa Tể
  • Thuật Sĩ
  • Đấu Sĩ

Excelente [E] Draco [RLK]+13

 

Defesa: 335

Durabilidade: [255/255]

Gelo Resistência: 14

Veneno Resistência: 14

Raio Resistência: 14

Fogo Resistência: 14

Terra Resistência: 14

Vento Resistência: 14

Água Resistência: 14

Força necessária: 652

Agilidade necessária: 600

Nível requirido: 400

Força necessária: 2541

Agilidade necessária: 2506

 

Aumenta a taxa de defesa em +2500

Aumenta a taxa de defesa em +2500

 

Diminuir dano +7%

 

Sorte (taxa de sucesso +25% para Jewel of Soul)

Sorte (dano crítico +5%)

Defesa adicional +28

Aumenta à vida máxima em +4%

Aumenta à mana máxima em +4%

Diminui o Dano em +4%

Reflete dano em +5%

Sucesso de defesa em +10%

Aumenta à taxa de ganho de Zen após caçar monstros +40%

Excelente [E] Draco [RLK] Sword +13

(Uma mão) Dano: 311 ~ 326

Velocidade de Ataque: 50

Durabilidade: [255/255]

Gelo Resistência: 14

Veneno Resistência: 14

Raio Resistência: 14

Fogo Resistência: 14

Terra Resistência: 14

Vento Resistência: 14

Água Resistência: 14

Força necessária: 652

Agilidade necessária: 600

Nível requirido: 400

p>

 

Dano adicional de +2500

Dano adicional de +2500

 

Aumenta o dano crítico +30

 

Habilidade de Cyclone Cutting (Mana:9)

Sorte (taxa de sucesso +25% para Jewel of Soul)

Sorte (dano crítico +5%)

Dano adicional +28

Taxa de Dano excelente +10%

Aumenta Dano +level/20

Aumenta Dano em +2%

Aumenta velocidade de ataque (mágico) em +7

Aumenta à taxa de recuperação de Vida após caçar monstros +Vida/8

Aumenta à taxa de recuperação de Mana após caçar monstros +Mana/8

Excelente [E] Draco [RLK] Staff +13

(Uma mão) Dano: 324 ~ 339

Velocidade de Ataque: 50

Durabilidade: [255/255]

Gelo Resistência: 14

Veneno Resistência: 14

Raio Resistência: 14

Fogo Resistência: 14

Terra Resistência: 14

Vento Resistência: 14

Água Resistência: 14

Força necessária: 652

Energia necessária: 682

Agilidade necessária: 600

Nível requirido: 400

p>

Aumenta o dano mágico em 145%

 

Dano adicional de +2500

Dano adicional de +2500

 

Aumenta o dano crítico +30

 

Sorte (taxa de sucesso +25% para Jewel of Soul)

Sorte (dano crítico +5%)

Dano adicional +28

Taxa de Dano excelente +10%

Aumenta Dano +level/20

Aumenta Dano em +2%

Aumenta velocidade de ataque (mágico) em +7

Aumenta à taxa de recuperação de Vida após caçar monstros +Vida/8

Aumenta à taxa de recuperação de Mana após caçar monstros +Mana/8

Exelente [E] Draco [RLK] Shield +13

 

Defesa: 238

Taxa de defesa: 296

Durabilidade: [255/255]

Gelo Resistência: 14

Veneno Resistência: 14

Raio Resistência: 14

Fogo Resistência: 14

Terra Resistência: 14

Vento Resistência: 14

Água Resistência: 14

Força necessária: 652

Agilidade necessária: 600

Nível requirido: 400

 

Aumenta a taxa de defesa em +2500

Habilidade defensiva +2500

 

Diminuir dano +7%

 

Defesa skill (Mana: 30)

Sorte (taxa de sucesso +25% para Jewel of Soul)

Sorte (dano crítico +5%)

Aumento de defesa +35%

Aumenta à vida máxima em +4%

Aumenta à mana máxima em +4%

Diminui o Dano em +4%

Reflete dano em +5%

Sucesso de defesa em +10%

Aumenta à taxa de ganho de Zen após caçar monstros +40%

Exelente [E] Draco [RLK] Scpeter +13

 

Arma de uma mão Dano: 314 ~ 239

Velocidade de Ataque: 60

Durabilidade: [255/255]

Gelo Resistência: 14

Veneno Resistência: 14

Raio Resistência: 14

Fogo Resistência: 14

Terra Resistência: 14

Vento Resistência: 14

Água Resistência: 14

Força necessária: 652

Agilidade necessária: 600

Nível requirido : 400

 

Dano adicional de +2500

Dano adicional de +2500

 

Aumenta Dano Critico +30

 

Habilidade Force wave (Mana:10)

Sorte (taxa de sucesso +25% para Jewel of Soul)

Sorte (dano crítico +5%)

Dano adicional +28

Taxa de Dano excelente +10%

Aumenta Dano +level/20

Aumenta Dano em +2%

Aumenta velocidade de ataque (mágico) em +7

Aumenta à taxa de recuperação de Vida após caçar monstros +Vida/8

Aumenta à taxa de recuperação de Mana após caçar monstros +Mana/8

<

Exelente [E] Draco [RLK] Bow +13

 

Arma de duas mãos Dano: 314 ~ 239

Velocidade de Ataque: 55

Durabilidade: [255/255]

Gelo Resistência: 14

Veneno Resistência: 14

Raio Resistência: 14

Fogo Resistência: 14

Terra Resistência: 14

Vento Resistência: 14

Água Resistência: 14

Força necessária: 652

Agilidade necessária: 600

Nível requirido : 400

 

Dano adicional de +2500

Dano adicional de +2500

 

Aumenta Dano Critico +30

 

Habilidade Triple Shot (Mana:5)

Sorte (taxa de sucesso +25% para Jewel of Soul)

Sorte (dano crítico +5%)

Dano adicional +28

Taxa de Dano excelente +10%

Aumenta Dano +level/20

Aumenta Dano em +2%

Aumenta velocidade de ataque (mágico) em +7

Aumenta à taxa de recuperação de Vida após caçar monstros +Vida/8

Aumenta à taxa de recuperação de Mana após caçar monstros +Mana/8

Wing SS 13

 

Phòng thủ: 151

Tăng 69% Sưc sát thương

Hấp thụ 69% Sưc sát thương

Tăng tốc độ di chuyên

Độ Bền: [255/255]

Cấp độ yêu cầu: 0

 

7% Khả năng phục hồi hoàn toàn HP

7% Khả năng phục hồi hoàn toàn Nội Lực

7% Phản đòn cận chiến

7% Cơ hội loại bỏ sức phòng thủ

May Mắn (Tỉ lệ thành công Ngọc Tâm Linh +25%)

May Mắn (Tỉ lệ gây sát thương tối đa +5%)

Tự động phục hồi 7% HP

Excelente [E] ODIN [L]+13

 

Defesa: 335

Durabilidade: [255/255]

Gelo Resistência: 14

Veneno Resistência: 14

Raio Resistência: 14

Fogo Resistência: 14

Terra Resistência: 14

Vento Resistência: 14

Água Resistência: 14

Força necessária: 652

Agilidade necessária: 600

Nível requirido: 400

Força necessária: 2541

Agilidade necessária: 2506

 

Aumenta a taxa de defesa em +2400

Aumenta a taxa de defesa em +2400

 

Diminuir dano +7%

 

Sorte (taxa de sucesso +25% para Jewel of Soul)

Sorte (dano crítico +5%)

Defesa adicional +28

Aumenta à vida máxima em +4%

Aumenta à mana máxima em +4%

Diminui o Dano em +4%

Reflete dano em +5%

Sucesso de defesa em +10%

Aumenta à taxa de ganho de Zen após caçar monstros +40%